Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Centureon, een handelsmerk van Secure Cyber Communications B.V.

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid
1.1 Centureon ® verstrekt deze privacy verklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Centureon® inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.
1.2 Centureon® respecteert en beschermt uw privacy. Centureon Nederland zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacy wetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is verder zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.Centureon.net kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.
1.3 Een ieder die zich inschrijft op de website of daar gegevens achter laat is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft Centureon® toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven. Het privacy beleid van Centureon® maakt onlosmakelijk deel uit van de gebruiksvoorwaarden, zoals nader op de website van Centureon® omschreven. Door inschrijving verklaart inschrijver dat hij/zij met dit beleid instemt.
1.4 Centureon® zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling
2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Centureon Nederland.
2.2 Centureon® gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften. Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden.
2.3 Centureon® zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Centureon Nederland daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Centureon®. Verder geeft u toestemming dat wij de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen delen met afdelingen van Centureon® en/of zakenpartners die in naam van Centureon Nederland handelen voor de hierboven beschreven doeleinden. Deze Centureon Nederland-afdelingen en/of zakenpartners, hanteren hetzelfde privacybeleid ten aanzien van de behandeling van deze informatie en zijn gebonden aan de overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling.
2.4 Centureon® zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.
2.5 Gegevens die u online versterkt kunnen ook worden gecombineerd met gegevens die u verstrekt wanneer u zich laat registreren als eigenaar van Centureon Nederland -producten.

Artikel 3 Koppeling websites derden

3.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.Centureon.nl. Centureon® heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Centureon®bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Artikel 4 Veiligheid
4.1 Centureon® doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft Centureon®fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens.

Artikel 5 Verdenking misbruik
5.1 Centureon® behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Centureon® het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Centureon® heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Centureon Nederland passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van Centureon® of aangifte bij de politie.

Artikel 6 IP-adressen
6.1 Centureon® kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van Centureon®, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.
6.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.
6.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren.

Artikel 7 Wijziging privacyverklaring
7.1 Centureon® heeft het recht deze privacy verklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.Centureon.nl en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. Centureon® is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

Artikel 8 Klachten
8.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacy verklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van Centureon®.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen
9.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

  • © 2018, Secure Cyber Communications
  • © Aecius juridisch advies, Groningen

"De beste cybersecurity voor het MKB van dit moment"
Als je als ondernemer in het MKB je netwerkbeveiliging aan wil pakken, doe het dan goed. Met de Centureon Endpoint Security-oplossing verandert je netwerk in een onneembaar fort.

- Winmag Pro MKB-Proof Awards 2018